Tel: (+34) 93 634 08 30 

1- Introducció i dades de la companyia.

Avís Legal i Condicions d'Ús per a la regulació de l'accés, navegació i/o ús del lloc web de UNITS-4, S.L.U., situat en la URL www.units-4.com.

UNITS-4, S.L.U., és el titular i responsable del lloc web, amb domicili social a, Av. Baix Llobregat, 77, C.P. 08690, Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), amb C.I.F. B58235508, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 35060, foli 26, fulla nombre B-78857.

Forma de comunicació de manera directa i efectiva amb UNITS-4, S.L.U., dirigint-se a l'adreça de correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Els continguts de la pàgina web han estat elaborats amb el propòsit de donar informació sobre la companyia als seus usuaris. És per aquest motiu que la informació relativa als productes per a la seva comercialització, així com la informació d'àrees de negoci, o de qualsevol altre tipus tindran caràcter general i orientatiu i estarà subjecta a possibles canvis.

2- Accés a la Web

L'usuari acceptarà el present Avís Legal i les Condicions d'Ús que inclou per a l'accés, navegació i ús del lloc web. En aquest sentit, s'atribueix a qui accedeix, navega, utilitza o participa en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en el lloc web, la condició d'Usuari.

En relació amb determinats serveis i continguts del Lloc web, l'Usuari des d'aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, accepta les presents condicions generals, així com les condicions particulars que, si escau, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals, i en cas de contradicció, prevaldran els termes de les condicions particulars sobre les condicions generals.

UNITS-4, S.L.U. adverteix que la informació continguda en aquesta pàgina web pot ser incompleta, pot contenir errors o pot estar desfasada, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat i precisió de les dades, dins dels límits establerts per la llei. Per tant, abans de prendre qualsevol acció derivada del seu contingut serà necessari comprovar la informació obtinguda en aquesta pàgina a través de les oficines de la companyia. Av. Baix Llobregat, 77, 08690 Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), i els registres públics corresponents.

3- Serveis i continguts

L'usuari tindrà tota la responsabilitat en fer qualsevol ús incorrecte d'aquest Lloc web.

L'Usuari es compromet a no contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic en utilitzar el Lloc, els seus continguts i els seus serveis.

Queda totalment prohibit impedir el correcte funcionament del Lloc, el seu ús amb finalitats il·lícites o lesives contra UNITS-4, S.L.U. o qualsevol tercer, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici.

Es prohibeix, així mateix, respecte dels continguts gràfics, textos, i qualsevol tipus d'arxiu de so i/o imatge, fotografies, etc.:

 • Qualsevol vulneració dels drets de la propietat sobre els mateixos.
 • La seva reproducció, distribució o modificació.
 • La seva utilització per a qualsevol tipus de finalitats comercials o publicitàries, diferents de les estrictament permeses.
 • Qualsevol intent d'obtenir els continguts del Lloc web per qualsevol mitjà, excepte els ques es posin a la disposició dels usuaris, així com els què habitualment s'emprin a la xarxa, sempre que no causin cap perjudici  al Lloc web de UNITS-4, S.L.U., tot això tret que es compti amb l'autorització dels seus propietaris o resulti legalment permès.

4- Modificació dels continguts

UNITS-4, S.L.U. es reserva el dret i podrà modificar l'estructura i disseny del Lloc web, modificar i eliminar els serveis, els continguts i les condicions d'accés i/o ús del Lloc web unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú. L'accés i utilització dels continguts i serveis, després de l'entrada en vigor de les seves modificacions, o els canvis en les condicions, suposen l'acceptació de les mateixes.

5- Links

Enllaços a altres pàgines web i d'altres pàgines web amb destinació al lloc web de UNITS-4, S.L.U.

En cas que en el Lloc web, l'Usuari pogués trobar “links” (vincles o enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, bàners, etc.), o viceversa, és a dir existeixi l'establiment de qualsevol "link"" (vincle o enllaç entre una pàgina web i qualsevol de les pàgines web del Lloc web de UNITS-4, S.L.U.), aquests serien gestionats per tercers. UNITS-4, S.L.U. no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguin establir enllaços des d'aquest Lloc web.

En conseqüència, UNITS-4, S.L.U. no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc web. En concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts en general.

En aquest sentit, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de la no legalitat d'activitats desenvolupades a través d'aquestes pàgines Web de tercers, hauran de comunicar-ho immediatament a UNITS-4, S.L.U. l'efecte que es procedeixi a des habilitar l'enllaç d'accés a la mateixa.

L'establiment de qualsevol tipus d'enllaç des del Lloc web a un altre lloc web aliè no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre UNITS-4, S.L.U. i el responsable del lloc web aliè.

No està permesa la reproducció total ni parcial de cap dels serveis i continguts del Lloc web de UNITS-4, S.L.U.

No es crearà un “browser” o un “border environment” sobre la mateixa.

No podran establir-se “deep-links” amb les pàgines web del Lloc web ni dels seus serveis.

La pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç no contindrà el nom comercial, cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius o qualsevol altre tipus d'element identificatiu pertanyents a UNITS-4, S.L.U., si compta amb la seva autorització expressa i per escrit.

UNITS-4, S.L.U. no autoritza l'establiment d'un enllaç al Lloc web des d'aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l'ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

6- Caràcter indefinit

La durada de la prestació del servei del Lloc web i dels seus serveis és de caràcter indefinit, per la qual cosa la vigència temporal d'aquest Avís Legal coincideix amb el temps de la seva exposició, o fins que sigui modificat total o parcialment, moment en el qual passarà a tenir vigència l'Avís Legal modificat.

Sense perjudici de l'anterior, UNITS-4, S.L.U. es reserva el dret d'interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Lloc web o de qualsevol dels serveis que ho integren, en els mateixos termes que es recullen en la condició tercera, sense possibilitat per part de l'Usuari d'exigir indemnització alguna. Després d'aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d'ús dels continguts exposades anteriorment en el present Avís Legal.

7- Responsabilitat i exclusió de garanties

UNITS-4, S.L.U. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin donar-se a causa de:

 • La incapacitat per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris, per la falta d'utilitat, adequació o validesa del Lloc web i/o dels seus serveis o continguts.
 • L'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels usuaris, dels continguts.
 • L'ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l'ordre públic, del Lloc web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el Lloc web.
 • L’ incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del Lloc web.
 • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Lloc web i/o dels seus serveis o continguts.

No obstant això, UNITS-4, S.L.U. declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc web i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

8- Drets de propietat intel·lectual

A l'efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s'ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d'un determinat contingut en el Lloc web, ha de notificar immediatament aquesta circumstància a UNITS-4, S.L.U. perquè aquest pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes, indicant:

 • Dades personals de l'interessat, o en el cas que fossin els d'un tercer diferent a l'interessat, la representació amb la qual actua, del titular dels drets presumptament infringits. En tot cas, l'aportació de tals dades haurà de ser conforme amb la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal i complir amb els mitjans d'acreditació de tal normativa disposats per UNITS-4, S.L.U.
 • Indicació de la seva ubicació en el Lloc web i els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual.
 • Acreditació dels citats drets de propietat intel·lectual.
 • Declaració expressa en la qual l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Les marques de UNITS-4, S.L.U. i les seves Àrees de Negoci amb les seves denominacions corresponents i les corresponents marques gràfiques, són totes elles marques registrades i queda prohibida la seva reproducció o ús sense l'autorització del seu titular.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial, corresponents als continguts aportats per tercers, és de l'exclusiva responsabilitat dels mateixos.

9- Legislació aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal i les relacions establertes entre l'Entitat i l'Usuari, en particular el coneixement i resolució de qualsevol litigi, discrepàncies o diferències que poguessin sorgir, es regiran i resoldran de conformitat amb l'establert en la normativa espanyola relativa a legislació aplicable i jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre's a un fur, l'Entitat i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, sotmetran qualsevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat Barcelona.

10- Sobre la protecció de dades

En compliment amb el que es disposa en el RGPD, UNITS-4, S.L.U. els informa que les dades de caràcter personal que ens proporcionin en emplenar els formularis de registre electrònic que apareixen o poguessin aparèixer en aquesta pàgina web, es recolliran en fitxers el responsable dels quals és UNITS-4, S.L.U. El remitent podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i en les condicions prevists en la RGPD, pel que es necessita dirigir-se a l'adreça de la seu social.

UNITS-4, S.L.U. es compromet a tractar d'una manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a utilitzar-los només per a les finalitats indicades, d'acord amb el que es preveu en el RGPD i en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre, Protecció de Dades de Caràcter Personal.