Tel: (+34) 93 634 08 30 

Nova construcció

L’àrea de nova construcció, engloba tots aquells projectes que impliquin la construcció de nova planta, ja sigui previ enderroc d’un edifici existent o sobre un solar sense construir.

Aquesta ha estat una de les principals branques d’actuació d’Units-4, S.L.U., ja que durant la seva història ha realitzat nombrosos projectes de nova edificació, ja sigui per complexes industrials, promocions d’habitatges plurifamiliars i unifamiliars, hotels, escoles, biblioteques, centres esportius, piscines, etc...

Gràcies a la gran diversitat d’àmbits dels projectes executats al llarg dels anys, hem adquirit l’experiència suficient per poder afrontar amb solvència qualsevol projecte que el client necessiti dur a terme.